top of page

Reglement spaaractie 2023 Tomaten op Kamp

Reglement spaaractie 2023 Tomaten op Kamp

De spaaractie geldt alleen in België. Wie deelneemt aan deze actie verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing van Den Berk Délice BV.

 

1. De spaaractie van Pure Délice en Party Délice ‘Tomaten op Kamp’ (hierna ‘Spaaractie’ genoemd) wordt georganiseerd en gecoördineerd door Den Berk Délice BV, met vennootschapszetel te B-2320 Hoogstraten, Putten 19-21 (hierna ‘Den Berk Délice’ of ‘Organisator’ genoemd).

 

2. De spaaractie, slechts geldig in België, staat uitsluitend open voor alle Jeugdverenigingen uit België en gaat van start op 3 april 2023. Onder ‘Jeugdverenigingen’ wordt in de context van deze actie en in het verdere reglement verstaan: een organisatie waar kinderen en jongeren (tot en met 25 jaar) op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, aan deelnemen. Deze vereniging staat onder leiding van professionele begeleiders en/of vrijwilligers die minstens eenmaal of meerdere malen per maand (en/of in de vakantieperioden) activiteiten organiseren voor de actieve leden van de club en minstens eenmaal per jaar een stage, meerdaagse, kamp, weekend of groepsevenement inplannen. Is de deelnemende Jeugdvereniging een speelpleinwerking, dan is de laatste voorwaarde niet van toepassing. Het type activiteiten wordt bepaald door de aard van de vereniging. Zowel particuliere verenigingen als organisaties in samenwerking met gemeentelijke en provinciale besturen mogen deelnemen aan de spaaractie en de extra luiken die deze actie inhoudt. Elke Jeugdvereniging wordt in het kader van deze actie vertegenwoordigd door de leidinggevende vrijwilligers of begeleiders. Verenigingen zijn toegestaan om deel te nemen als overkoepelende groep, of per afdeling. Indien zij deelnemen als overkoepelende groep, worden prijzen of bonnen slechts eenmalig uitgereikt en dienen zij zelf de verdeling te maken van deze prijs over de verschillende afdelingen.

 

3.Rekening houdend met bovenstaande omschrijving van een Jeugdvereniging heeft de organisatie steeds het finale en eenzijdige beslissingsrecht over een eventuele deelname van een Jeugdvereniging.

 

4. De deelnemers moeten hun deelname in de vorm van gespaarde unieke codes online indienen vóór 18 juni 23:59 u met duidelijke aanduiding van de naam van de Jeugdvereniging. De inzending van de unieke codes dient minimaal 3 weken voor ontvangst van de gratis snacktomaten te gebeuren.

5. Per 5 ingezonden unieke codes, ontvangt de Jeugdvereniging 250 gram gratis snacktomaten rood of mix. Na afloop van de Spaaractie ontvangt de Jeugdvereniging een bon voor het aantal kilogram gespaarde tomaatjes, in te ruilen in de supermarkt. De bon wordt verzonden naar de Jeugdvereniging op het door hen opgegeven adres.

6. ln geen geval kan een tekort aan unieke codes worden gecompenseerd door betaling. De bon kan niet worden verworven zonder correcte deelname aan de spaaractie en het indienen van unieke codes van 5 stuks. Indien het aantal ingegeven unieke codes niet deelbaar is door 5, wordt het aantal afgerond naar beneden.

7. Bij overmacht of bij uitputting van het product behouden de organisatoren zich het recht om de bon te vervangen door een artikel met gelijke waarde of grotere waarde. De deelnemer zal hiervan niet vooraf op de hoogte worden gebracht

8. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en schade, van welke aard of om welke reden ook, die zijn toe te schrijven aan deelname aan de spaaractie, de toekenning van wedstrijdprijzen, en dit in welke vorm ook. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten op de verpakkingen die deelnemen aan de spaaractie.

9. De deelname aan deze actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich de mogelijkheid voor om deze voorwaarden eenzijdig en zonder waarschuwing te wijzigen of aan te passen zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Elke wijziging van deze voorwaarden zal in werking treden van zodra zij online staat, en iedere deelnemer wordt geacht haar aanvaard te hebben, alleen al door deel te nemen aan de actie, vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wijziging. De voorwaarden kunnen onmiddellijk geraadpleegd worden via www.tomatenopkamp.be. Er zal over deze actie geen enkele briefwisseling of telefonisch contact gevoerd worden.

10. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

11. De Organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als ze, ingeval van overmacht of andere gebeurtenissen onafhankelijk van haar wil of van gerechtvaardigde noodzaak, ertoe gebracht wordt om deze actie te annuleren, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen, daar zij hier niet verantwoordelijk voor is. Ze behoudt zich de mogelijkheid voor om de deelnemingstermijn te verlengen. In het bijzonder wijst de Organisator iedere aansprakelijkheid af ingeval de server of de terminal in de loop van het spel onbereikbaar zouden zijn of ingeval de door de deelnemers meegedeelde adressen buiten haar schuld om verloren zouden gaan. De Organisator wijst iedere aansprakelijkheid af voor incidenten die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website, de verbinding met het Internet, de telefoonlijn of andere technische incidenten die zich voordoen tijdens of na de verbinding met de website van de organiserende onderneming. De Organisator is niet verantwoordelijk voor verkeerde, overgeslagen, onderbroken, gewiste of foutieve inschrijvingen, voor een vertraagde werking of transmissie van de inschrijvingen, voor communicatiestoornissen bij de inschrijvingen, voor diefstal of vernietiging van de inschrijvingen, of voor een niet-geautoriseerde toegang tot of wijziging van de inschrijvingen. De deelname aan de actie impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het Internet, met name wat de technische prestaties betreft, de antwoordtijden om informatie te raadplegen, op te vragen of te verzenden, het risico op onderbrekingen en - meer in het algemeen - de risico's die inherent zijn aan iedere verbinding en transmissie op het Internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onderbreking, een slechte werking van welke aard dan ook, een opschorting of het stopzetten van de actie, om welke reden dan ook, en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die, op welke manier dan ook, voortvloeit uit een verbinding met de website. Wie zich verbindt met de website doet dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.

12. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of Den Berk Délice BV zelf, beslist Den Berk Délice BV autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Den Berk Délice BV. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.

13. Den Berk Délice BV behoudt zich de mogelijkheid voor om op ieder moment over te gaan tot de onmiddellijke stopzetting of afschaffing van de actie, indien hiertoe gegrond redenen bestaan, en zonder dat haar hiervoor enige vergoeding kan worden aangerekend.

14. Den Berk Délice BV behoudt zich het recht voor om deelnames die niet voldoen aan de actievoorwaarden, te weigeren of te schrappen uit de actie.

15. Opgemaakt te Hoogstraten op 28/02/2023.

16. De deelname aan deze spaaractie gaat gepaard met een aankoopverplichting.

17. Elke Jeugdvereniging kan slechts éénmaal geldig deelnemen tijdens de actieperiode. Dit houdt in dat elke Jeugdvereniging zich éénmaal online moet registreren. Daarna kan ieder individueel persoon unieke codes sparen door de juiste naam van de Jeugdvereniging in te geven.

18. Deelnemen kan enkel via het indienen van de unieke codes op de website voor 18 juni 2023 om 23:59u. Nazendingen zullen niet in aanmerking genomen worden.

19. Om de bon tijdig te ontvangen dient elke jeugdvereniging minstens 3 weken voor gewenst ontvangst van de bon de unieke codes in te dienen.

20. Indien, wegens overmacht of een technisch voorval buiten de wil van de Organisator, een deelname werd geannuleerd, dan kan de Organisator daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en kunnen de deelnemers aan de wedstrijd in geen geval een schadevergoeding van hen eisen.

21. De deelname is slechts geldig als alle verplichte gegevens, zoals vermeld in de deelnemingsvoorwaarden, zijn medegedeeld.

Algemene bepalingen van toepassing op de 'Spaaractie' 2023

|. Klachten en geschillen

22. In geval van klachten kan de consument steeds contact opnemen met Den Berk Délice door een schriftelijke aanvraag via de Den Berk Délice® website Contact | Den Berk Délice (denberk-delice.be). Door deelname aan de actie erkent de deelnemer dat Den Berk Délice finaal kan beslissen omtrent iedere klacht.

 

23. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Den Berk Délice. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt, onder meer het gebruik van een informaticaprogramma, of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen tijdens de actie te verhogen.

 

24. Klachten of geschillen over de afhandeling van de ingezonden unieke codes of de uitreiking van de bon voor snoeptomaten die na 15 augustus 2023 worden doorgegeven, worden niet meer in aanmerking genomen.

||. Privacybepalingen

25. Bij deelname dient u uw contactgegevens door te geven, zo niet, kunnen wij u niet contacteren en is deelname uitgesloten. De gegevens die bij de inschrijving worden meegedeeld, worden automatisch verwerkt en in een computerbestand opgeslagen in de bestanden van Den Berk Délice, Putten 19-21, 2320 Hoogstraten. De inzameling van persoonsgegevens betreffende de deelnemer door Den Berk Délice is bedoeld om een goed verloop van de Actie te verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de deelnemers in contact te treden. De deelnemer geeft Den Berk Délice uitdrukkelijk de toestemming om de meegedeelde gegevens hiervoor te gebruiken. De persoonsgegevens die worden doorgegeven voor deelname aan de Actie worden verwerkt conform de Privacyverklaring van Den Berk Délice te vinden op Privacy policy | Den Berk Délice (denberk-delice.be) 

In zoverre de deelnemer dit heeft aangevinkt, zullen deze gegevens ook gebruikt worden voor promotionele doeleinden of om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van Den Berk Délice. Tevens door middel van de elektronische communicatiekanalen die de deelnemer aanvinkt en waarvan de deelnemer de gegevens invult.  Ingeval Den Berk Délice de persoonsgegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden, verbindt Den Berk Délice zich ertoe de deelnemers eerst te contacteren om u zo de kans te geven u hiertegen te verzetten. De gegevens van de deelnemer worden opgeslagen tot maximaal 1 jaar na de Actie of indien de promotionele doeleinden worden aangevinkt tot het moment van uitschrijving. Als we uw gegevens niet meer gebruikt hebben in de laatste 3 jaar, zullen we ze verwijderen, of uw bevestiging vragen of u nog steeds gecontacteerd wil worden voor direct marketing. U hebt het recht om kosteloos uw gegevens in te zien, te verbeteren en te schrappen. U kan zich tevens ten allen tijde verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Het volstaat om daarvoor schriftelijk contact op te nemen met ons: marketing@denberkdelice.be. De deelnemer kan bij vragen of klachten steeds contact opnemen via marketing@denberkdelice.be. De deelnemer heeft het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

26. De gegevens van de deelnemers worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of bekendgemaakt aan derden.

 

27. De deelname aan de wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals wat betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

 

28. De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat de Organisator publiek maakt, kunnen niet tegen de organisator gebruikt worden of een verplichting scheppen voor de Organisator.

bottom of page