top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.denberk-delice.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.


2. Verkoper

Den Berk Délice heeft haar maatschappelijke zetel te Putten 19-21, 2320 Hoogstaten is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0759.857.121. Het BTW-nummer is BE0759.857.121.
E-mailadres: info@denberkdelice.be.


3. Toepassing

Den Berk Délice kan de Verkoopsvoorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip aanpassen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.
Enkel de Verkoopsvoorwaarden van Den Berk Délice zijn van toepassing op de overeenkomst en niet die van de klant.


4. Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en inclusief verzendkosten. Prijzen en beschikbaarheid van artikelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


5. Betaalmogelijkheden

Voor betaling kan men kiezen voor Bancontact. Voor deze betaalmogelijkheid worden kosten aangerekend door Den Berk Délice aan de koper.
De betaling van de prijs dient te geschieden op het ogenblik van de bestelling, en dus voorafgaand aan de levering, via de voormelde betaalmogelijkheden.
Den Berk Délice heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de online betaling te optimaliseren, doch is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de koper of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.
Tot op het ogenblik van integrale betaling door de koper, blijven de aan de koper geleverde goederen eigendom van Den Berk Délice.

6. Levering

De verzending vindt plaats binnen de drie à vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling via Bpost. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Verzendkosten zijn steeds in de prijs inbegrepen. De goederen worden door Den Berk Délice slechts aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt. Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt Den Berk Délice zich ertoe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De koper verbindt zich ertoe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan Den Berk Délice over te maken, zodat Den Berk Délice de door de koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht vanwege de koper aan de koper kan terugstorten. Den Berk Délice kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Den Berk Délice over te maken.
De koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.
De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper. Den Berk Délice is generlei aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belasting- en/ of aangifte verplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

8. Productbeschrijving
Den Berk Délice probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar we garanderen niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud accuraat, volledig betrouwbaar of foutvrij zijn. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.


9. Verlies en schade door verzending

Den Berk Délice kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en zo veilig mogelijk te verpakken. De koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en/ of beschadigd zijn, dient de koper dit te melden aan de vervoersonderneming en te vermelden op de verzendnota op het ogenblik van de in ontvangstneming. Elk pakket kan online worden opgevolgd aan de hand van een unieke barcode. In geval van problemen met het ontvangst van het verstuurde pakket, kan de klant zich wenden tot de transporteur met vermelding van deze barcode.


10. Overmacht

Den Berk Délice is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.


11. Verzakingsrecht en retourneren

Retourneren van aangekochten producten is niet mogelijk. Na betaling blijft het product eigendom van de koper. 

12. Klachten

Wij doen er alles aan om de artikelen op de webshop www.denberk-delice.be zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten zouden voordoen, berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Instellingen en kwaliteit van het beeldscherm van de koper kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen dan ook niet aanvaard worden. Indien de klant twijfelt aan een bepaald artikel of verdere informatie wenst, kan deze steeds contact opnemen met Den Berk Délice. We behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen. We stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich gebreken zouden voordoen aan de producten aangeboden op de webshop www.denberk-delice.be zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. De klant kan zich in dat geval richten tot de desbetreffende fabrikant. De klant dient Den Berk Délice hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij de producten extra kunnen controleren. Wij doen ons uiterste best om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Den Berk Délice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten. 

13. Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 5 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervan kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/ betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of een geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel. De koper is ertoe gehouden Den Berk Délice te verwittigen wanneer de goederen verbreken vertonen via info@denberkdelice.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en dit binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de koper. Den Berk Délice verbindt zich ertoe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

14. Eigendomsrecht
Geen enkele gegevens of foto’s van onze website mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

15. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen hebben exclusieve bevoegdheid.

bottom of page