top of page

Personvernerklæring

Den Berk BVBA, med registrert kontor på 2330 Merksplas, Berkelaar 10, firmanummer 0885.985.033, https://denberk-delice.be/index.php/nl/ , info@denberk.be, heretter "Den Berk Délice", bærer forsiktig håndtering av personopplysninger er av største betydning.

Denne policyen angir derfor for hvilke formål de innsamlede personopplysningene brukes og hvordan de prøver å sikre tilstrekkelig beskyttelse av disse dataene. Retningslinjene gjelder også for nettstedet www.promo-missperfect.com, administrert av Den Berk Délice.

Den Berk Délice følger bestemmelsene i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data og oppheving Direktiv 95/46/EU, heretter referert til som "GDPR".
Videre vil Den Berk Délice sørge for at den i størst mulig grad overholder bestemmelsene i gjennomføringsdekretene som er tatt som svar på den nevnte lovgivningen
.


1. Personopplysninger

Personopplysninger inkluderer all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar person. En person anses som "identifiserbar" hvis han eller hun kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til et identifikasjonsnummer eller til ett eller flere spesifikke elementer som er karakteristiske for hans eller hennes fysiske, fysiologiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

For eksempel kan Den Berk Délice, som kontrollør, samle inn navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv.


2. Databehandling

Den Berk Délice sikrer forsvarlig sikkerhet for de lagrede og behandlede personopplysningene. Både Den Berk Délice og dets utpekte tar nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre behandlingen som skal utføres.

I den grad det er mulig og rimelig, vil Den Berk Délice sørge for at dataene oppdateres og at uriktige, ufullstendige og irrelevante data blir rettet eller fjernet.

Videre vil Den Berk Délice sikre, i den grad det er mulig og innenfor rimelighetens grenser, at dets ansatte kun har begrenset tilgang til dataene og behandlingsalternativene. Spesielt vil de være begrenset til de som trenger dem for å utføre sine oppgaver eller til det som er nødvendig for tjenestens behov. På denne måten prøver Den Berk Délice å tilby et passende sikkerhetsnivå for disse personopplysningene og behandlingen av dem.

Den registrerte vil være forpliktet til å gi de forespurte personopplysningene til Den Berk Délice fordi dette er en nødvendig betingelse for å inngå og gjennomføre avtalen. Dersom vedkommende ikke oppgir den forespurte informasjonen, vil ikke Den Berk Délice kunne levere de bestilte produktene og/eller forespurte tjenestene.

For å kunne gjennomføre eventuell direkte markedsføring på en målrettet måte, benytter Den Berk Délice profilering. På denne måten vil Den Berk Délice kun informere sine kunder via e-post om kampanjer og produkter som de kan vise en spesiell interesse for.


3. Formål med behandlingen

Den Berk Délice behandler personopplysninger til ulike formål. Ved hver behandling behandles kun opplysningene som er nødvendige for å oppnå det tiltenkte formålet.

Mer spesifikt forfølger Den Berk Délice følgende mål:
    administrasjon med hensyn til kunder og leverandører;
    gi informasjon;
    gjennomføring av avtaler;
    fakturering;
    kommunikasjon med forbrukeren;


4. Informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker "cookies" (små tekstfiler plassert på datamaskinen din) for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet kan overføres til sikre servere til Den Berk Délice eller de til en tredjepart.

Slå av informasjonskapsler
De fleste nettlesere er satt til å akseptere informasjonskapsler som standard, men du kan tilbakestille nettleseren din til å nekte alle informasjonskapsler eller for å indikere når en informasjonskapsel sendes. Det kan imidlertid hende at enkelte funksjoner og tjenester på våre og andre nettsteder ikke fungerer som de skal hvis informasjonskapsler er deaktivert i nettleseren din.


5. Lenker til andre nettsteder

Vår nettside inneholder lenker til andre nettsider. Denne personvernerklæringen gjelder kun for nettstedet vårt. Vi anbefaler derfor at du konsulterer personvernerklæringen til de andre nettsidene. Vi er ikke ansvarlige for personvernreglene til andre nettsteder, selv om du besøker denne nettsiden via en av lenkene på nettsiden vår.

6. Rettslig grunnlag for behandlingen

Behandlingen av personopplysninger av Den Berk Délice er derfor basert på følgende juridiske grunnlag:
    samtykke fra kunden/den registrerte;
    nødvendighet for gjennomføring av avtalen eller iverksetting av forhåndskontraktuelle tiltak;
    nødvendigheten av å representere de legitime interessene til [*], spesielt for å sikre kontinuiteten til aktivitetene;
    for å kunne overholde alle lov- eller reguleringsbestemmelser som [*] er underlagt.


7. Datadeling og overføringer

I prinsippet deles personopplysninger kun med samtykke fra den berørte fysiske personen eller dersom dette er nødvendig for å gjennomføre en transaksjon eller for å kunne levere et produkt eller en tjeneste. Videre, om nødvendig, deles dataene også med leverandørene av Den Berk Délice, når dette er påkrevd ved lov, når Den Berk Délice er involvert i en tvist med den registrerte, for å beskytte kundene, for å garantere sikkerheten til produktene og for å beskytte (eiendoms)rettighetene til Den Berk Délice.

Den Berk Délice vil ikke videreformidle relevante data til et tredjeland eller internasjonal organisasjon.


8. Oppbevaringsperiode for data

De innsamlede personopplysningene vil bli behandlet av Den Berk Délice i hele perioden vedkommende bruker tjenestene til Den Berk Délice. Hvis den registrerte ikke lenger bruker tjenestene til Den Berk Délice, vil hans personopplysninger bli lagret i en periode på ti år etter avsluttet samarbeid med den registrerte, med mindre visse lovbestemte foreldelses- eller oppbevaringsperioder vil kreve en lengre periode. Denne betingelsen vil gi Den Berk Délice muligheten til å overholde sine juridiske forpliktelser, håndheve forskrifter, løse tvister, opprettholde sikkerheten, forhindre svindel eller  hindre overgrep, red


9. Rettigheter til registrerte

Den Berk Délice vil lette utøvelsen av følgende rettigheter til den fysiske personen:
    rett til tilgang til hans personlige data;
    rett til retting av uriktige personopplysninger;
    rett til sletting av hans personlige data;
    rett til begrensning av behandlingen av hans personopplysninger;
    rett til portabilitet av hans data;
    rett til å protestere mot automatiserte individuelle beslutninger.

I tillegg har den registrerte rett til å tilbakekalle samtykket han har gitt til behandlingen av hans personopplysninger når som helst. Slik tilbaketrekking kan imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før tilbaketrekkingen.

For dette formål kan den registrerte sende sin forespørsel via e-post til Den Berk Délice på  e-postadresse info@denberk.be. Den Berk Délice vil svare på kundens forespørsel uten forsinkelser og i alle tilfeller innen en måned.

10. Sluttbestemmelser

Dersom den registrerte er av den oppfatning at behandlingen av hennes personopplysninger bryter med bestemmelsene i GDPR, kan hun sende inn en klage på dette til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Den Berk Délice forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst, uten at det kreves noe forvarsel.

bottom of page