top of page

Artikel 1 - Onderwerp

De onderneming Den Berk Délice (hierna “Organiserende Onderneming”) met maatschappelijke zetel te Putten 19-21, 2320 Hoogstraten (KBO: 0759.857.121) organiseert via de website www.snackdelice.com (hierna “Website”) een wedstrijd onder de naam “Snack Délice actie” (hierna “Wedstrijd”). De Wedstrijd zal plaatsvinden tussen 01/05/2024, 7u t.e.m. 30/06/2024 23u59.

Tijdens deze periode wordt er een spaaractie gelanceerd conform huidig wedstrijdreglement (hierna “Reglement”).

De Wedstrijd en iedere vorm van promotie aangaande de Wedstrijd worden noch beheerd noch ondersteund door Facebook. De Organiserende Onderneming vrijwaart Facebook bijgevolg van elke verantwoordelijkheid omtrent alle elementen die verband houden met de Wedstrijd, de organisatie en de promotie ervan.

De Wedstrijd vindt plaats in België.

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

Om aan de Wedstrijd te mogen deelnemen (en hierna als "Deelnemer" gekwalificeerd te worden) moet de kandidaat voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in dit artikel.

De deelname aan de Wedstrijd is toegestaan voor elke fysieke persoon die individueel en in eigen naam deelneemt en die woonachtig is in België, met uitzondering van rechtspersonen en de volgende personen:

  • De personeelsleden van de Organiserende Onderneming;

  • De commerciële promotoren, hun personeelsleden;

  • Hun adviseurs op vlak van publiciteit en promotie.

De deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan fysieke personen die manueel en persoonlijk hun deelname bevestigen en een eerlijke houding aannemen ten opzichte van het spel en de spelregels.

De deelname is enkel op naam en persoonlijk, bijgevolg kan de Deelnemer in geen geval via verschillende accounts spelen, onder verschillende ID’s of pseudoniemen of voor rekening van andere Deelnemers. De Deelnemer mag evenmin spelen onder een valse identiteit of met valse persoonsgegevens, noch de identiteit en persoonsgegevens gebruiken van een derde, ongeacht welk middel hij/zij hiertoe aanwendt.

Artikel 3 – Verloop van de Wedstrijd

De Wedstrijd zal worden aangekondigd door de Organiserende Onderneming op de Facebook-pagina “Den Berk Délice”, op de Instagram-pagina “@denberkdelice”, en op de LinkedIn-pagina "Den Berk Délice".

De deelname aan de Wedstrijd gebeurt enkel en rechtstreeks via de Website.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd dient de Deelnemer (consument) volgende stappen zorgvuldig te volgen:

  • Naar de Website surfen tussen 01/05/2024, 7u t.e.m. 30/06/2024 23u59. (de Belgische datum en uur van de verbinding gelden als bewijs)

  • De code die de Deelnemer aan de onderkant van de verpakking heeft gevonden, invullen op de daartoe bestemde pagina.

  • Zoveel mogelijk codes te sparen om zoveel mogelijk kans te maken om te winnen.
     

Het aantal deelnames aan de Wedstrijd is niet beperkt en gelimiteerd.

 

De deelname met behulp van een programma of een ander middel dan het programma van de Website, evenals de aanpassing/manipulatie van deze laatste, is verboden en zal leiden tot uitsluiting en desgevallend juridische vervolgingen voor inbreuk op de auteursrechten en/of andere rechten.

Het is ten strengste verboden om via ongeacht welk middel het verloop van de Wedstrijd te wijzigen of trachten te wijzigen, met name om de resultaten of elk element dat bepalend is voor de uitslag van de Wedstrijd te wijzigen.

De Organiserende Onderneming zal de gelijkheid van kansen van alle Deelnemers doen respecteren via alle mogelijk middelen, met inbegrip van rechtsmiddelen. De Organiserende Onderneming zal sancties ondernemen ten aanzien van iedere Deelnemer die oneerlijke praktijken heeft gebruikt zoals - zonde exhaustieve opsomming - scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van onderhavig Reglement om de winstkansen op een frauduleuze manier te verhogen.

De Organiserende Onderneming behoudt zich op elk moment, en zonder dat zij verantwoordelijk kan worden gesteld, het recht voor om elke sanctie te nemen die zij gepast acht voor het behoud van de gelijkheid van de Deelnemers en met name de uitsluiting tot deelname aan de wedstrijd van elke Deelnemer die ongeacht welk frauduleus procedé zou hebben gebruikt of zou hebben trachten te gebruiken, of het annuleren van het lot dat hij eventueel had kunnen winnen.

Artikel 4 – Bepaling van de winnaars

 

De drie eerste deelnemers die het dichtst bij de schiftingsvraag zitten én een juiste unieke code heeft ingevoerd, winnen alle drie een fiets.

Artikel 5 - Prijzen

De fietsen wordt toegekend aan de drie deelnemers die het dichtst bij de schiftingsvraag zitten.

Enkel de winnaars van de Wedstrijd zullen in de eerste week van juli  via e-mail of via telefoon op de hoogte worden gesteld van hun prijs. Indien de winnaar deze mail niet beantwoordt binnen een termijn van 30 werkdagen na ontvangst van deze e-mail of telefonisch bericht, of als de gegevens niet geldig, vals of verkeerd zijn, zal het recht op het bekomen van de prijs definitief verloren gaan.

De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor om aan elke winnaar een bewijsstuk te vragen om zijn/haar identiteit te staven.

Onder voorbehoud van de controle van de geldigheid van zijn/haar deelname, en de bevestiging van zijn/haar gegevens, zal elke winnaar zijn/haar prijs binnen een termijn van ongeveer 4 (vier) weken na het einde van het spel ontvangen. De prijs is ten persoonlijke titel van de winnaar, kan niet verhandeld worden en kan niet worden geruild tegen contant geld.

De prijzen worden overhandigd in de dichtsbijzijnde Spar of OKay winkel. Men kan de prijs daar afhalen op vertoon van email of sms.

Artikel 6 - Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van de Wedstrijd verwerkt de Organiserende Onderneming als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer conform de toepasselijke wetgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU/2016/679) en conform het privacybeleid, beschikbaar op https://www.denberk-delice.be/privacy-policy.

De Deelnemer is erover geïnformeerd dat de Organiserende Onderneming zijn/haar persoonsgegevens zal verwerken voor het beheer van de Wedstrijd.

In het kader van het beheer van de Wedstrijd zullen de volgende gegevens worden verwerkt: aanvaarding van het Reglement, resultaat van de deelname aan de Wedstrijd, datum en tijdstip van deelname, naam, voornaam en e-mailadres.

De Deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam en naam mogen worden gebruikt in het kader van de bekendmaking van de winnaars op de Facebookpagina.

De Organiserende Onderneming houdt de verzamelde persoonsgegevens bij tijdens de periode die nodig is voor het beheer van de Wedstrijd en uiterlijk zoals beschreven in de Privacy Policy.

De Organiserende Onderneming geeft de persoonsgegevens van de Deelnemer niet door aan derden, behalve indien nodig in het kader van de Wedstrijd of bij voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de Deelnemer.

De Organiserende Onderneming neemt alle noodzakelijke voorzorgen om de gegevens geheim te houden. De Deelnemer erkent echter dat het verzenden van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

De Deelnemer heeft recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met de Organiserende Onderneming op de wijzen omschreven in de volgende link: https://www.denberk-delice.be/privacy-policy.

De Deelnemer heeft ook het recht om zich tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te verzetten. Zijn/haar deelname aan de Wedstrijd wordt geannuleerd wanneer de Deelnemer zijn/haar gegevens laat verwijderen of wanneer de Deelnemer zich tegen de verwerking ervan verzet. Om de rechten van de Deelnemer te doen gelden, dient de Deelnemer het privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is onder de volgende link: https://www.denberk-delice.be/privacy-policy.

De Deelnemer geeft toestemming voor alle controles met betrekking tot zijn/haar identiteit en gegevens. Elke aanwijzing van een valse of onjuiste identiteit of een vals of onjuist adres brengt automatisch de uitsluiting van de deelneming met zich mee.

Indien een Deelnemer klachten zou hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt verzocht om contact op te nemen met de Organiserende Onderneming Als er toch geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kan de Deelnemer een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Behoudens in het geval van ernstige fout of opzet, kunnen noch de Organiserende Onderneming, noch haar personeel of derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de Wedstrijd aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, ongeacht de aard ervan, die kan ontstaan naar aanleiding van, dan wel in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, of zouden voortvloeien uit de organisatie ervan, van de aanwijzing van de winnaars of de toekenning (of niet-toekenning) van de prijzen ongeacht de oorzaak, de oorsprong of de gevolgen ervan, zelfs wanneer de Organiserende Onderneming geïnformeerd is over de risico's van dergelijke schade.

De Organiserende Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die inherent zijn aan de Website en/of aan het mailsysteem en het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van de Website. De Organiserende Onderneming kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele incompatibiliteit tussen de technologieën die in het kader van deze Wedstrijd worden gebruikt, en de configuratie van het materieel en/of de software die de Deelnemer gebruikt.

De Organiserende Onderneming kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien ingeval van overmacht, gebeurtenissen buiten haar wil om of ingeval van gerechtvaardigde noodzaak, zij ertoe gebracht wordt om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren op eender welk moment indien de omstandigheden dit vereisen.

De deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en uitdrukkelijke aanvaarding van het Reglement en van de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd. De prijzen en de rechten verbonden aan die prijzen voor de winnaars zijn strikt onderworpen aan de toepassingsvoorwaarden die de volledige exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de Organiserende Onderneming.

De Organiserende Onderneming wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van verlies of diefstal van de prijs, of in het geval van frauduleus handelen door een derde in verband met de Wedstrijd. In het bijzonder is de Organiserende Onderneming niet verantwoordelijk voor de leveringstermijnen en de ontvangst of het verlies van de prijs, in zoverre de verzending ervan door een derde vennootschap wordt waargenomen (bijvoorbeeld Bpost).

Het gebruik van de door de Organiserende Onderneming ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Organiserende Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van dit Reglement of de Wedstrijd voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.

Artikel 8 – Wijzigingen van de wedstrijd

De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor om de organisatie van de Wedstrijd te wijzigen, en te allen tijde de Wedstrijd op te schorten, uit te stellen of te beëindigen, zonder vooropzeg, zonder vermelding van de redenen ervan en zonder schadeloosstelling van de Deelnemers of derden. In zulk geval zal de Organiserende Onderneming dit vermelden op de Website.

Indien de Organiserende Onderneming gedwongen zou zijn om vroegtijdig een einde te maken aan de Wedstrijd, de Wedstrijd te wijzigen of stop te zetten op grond van het niet passende gedrag van één van de Deelnemers, behoudt de Organiserende Onderneming zich het recht voor om vergoeding van de daardoor geleden schade te vorderen.

Artikel 9 – Communicatie

Alle communicatie over de Wedstrijd en de toepassing van het Reglement verloopt enkel via e-mail op het volgende e-mailadres marketing@denberkdelice.be. De Organiserende Onderneming kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan de IT-systemen of voor het niet of slecht werken van de server.

Artikel 10 – Aanvaarding en toepassing van het Reglement

De deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het Reglement. Geen enkele betwisting ervan wordt in overweging genomen.

Klachten betreffende de Wedstrijd moeten schriftelijk binnen (7) werkdagen na het einde ervan worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de Organiserende Onderneming. Klachten kunnen nooit mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die niet tijdig worden ingediend, niet schriftelijk werden geformuleerd of waarvan de auteur niet op naam kan geïdentificeerd worden, worden niet behandeld.

Dit Reglement kan te allen tijde worden geraadpleegd op de site https://www.denberk-delice.be/snackdelice/ wedstrijdreglement.

De Wedstrijd staat onder toezicht van de Organiserende Onderneming. In het geval van overmacht, bij niet voorziene gevallen of in het geval van betwisting, kan de Organiserende Onderneming alle nodige beslissingen nemen om het goede verloop van de Wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zijn niet voor beroep vatbaar.

De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor om een Deelnemer – en desgevallend een winnaar – uit te sluiten bij inbreuk op één of meerdere deelnamevoorwaarden of bij misbruik, bedrog of verraderlijke deelname aan de Wedstrijd.

De Organiserende Onderneming kan Deelnemers uitsluiten indien wordt vastgesteld of vermoed dat deze hebben geprobeerd om aan het legitieme verloop van de Wedstrijd schade toe te brengen door middel van vals te spelen, piraterij of andere frauduleuze, misleidende of oneerlijke praktijken (en dit met inbegrip van het genereren van deelnames of stemmen door middel van script, macro, robotten, programma’s of andere geautomatiseerde middelen). In zulke gevallen kan de Organiserende Onderneming de betrokken Deelnemers eveneens uitsluiten van deelname aan toekomstige acties.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

De Deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten betreffende toepassing of de uitlegging van de Wedstrijd eerst te proberen een minnelijke oplossing te vinden met de Organiserende Onderneming alvorens andere stappen te ondernemen.

Als een bepaling van het Reglement als nietig of ongeldig moet worden aangemerkt, behouden de overige bepalingen van het Reglement hun geldigheid. De Organiserende Onderneming is gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Het Reglement en het verloop van de Wedstrijd zelf zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In het geval van een geschil zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.

bottom of page